Planificarea exerciţiilor

REGULI ŞI MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI BRATCA


CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE


1.1. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE.
Art.1. Prezentele reguli şi măsuri au ca scop reglementarea organizării şi desfăşurării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pe teritoriul comunei Bratca.
Art.2. Regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor sunt aplicabile domeniului public şi privat al comunei Bratca .
Art.3. Autorităţile administraţiei publice, persoanele juridice şi fizice care au în administrare bunuri aparţinând domeniului public şi privat al comunei Bratca sunt obligate conform legislaţiei în vigoare să ia toate măsurile necesare în scopul apărării împotriva incendiilor.
Art.4. Apărarea împotriva incendiilor, a vieţilor oamenilor şi a bunurilor materiale, constituie o problemă de interes public, la care trebui să participe, în condiţiile legii autorităţile administraţiei publice locale.
Art.5. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea încendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.
Art.6. Pentru limitarea propagării şi stingerii incendiilor, a înlăturării efectelor acestora Consiliul Local şi persoanele juridice existente pe raza comunei Bratca pot colabora între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau după caz contra cost.
Art.7. Organizarea activităţilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi.
Art.8. Prezentele reguli se aplică cumulativ cu celelalte acte normative de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.


1.2. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI
1.2.1. Obligaţii generale
Art. 9. Persoanele juridice şi cele fizice răspund, protrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenţa sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pe care le deţin sau le administrează; de activitatea desfăşurată sau în legătura cu aceasta; de produsele pe care le folosesc , le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.
Art.10. Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel local.
Art.11. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.
Art.12. Persoana care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
Art.13. În cazul incendiilor produse în păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe persoanele aflate în apropriere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora.
Art.14. La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
Art.15. Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii, echipamente tehnologice de producţie şi de transport au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu.


1.2.2. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL
Art.16. Consiliul local are următoarele obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ teritorială pe care o reprezintă , stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;
b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
d) înfinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă la propunerea primarului cu avizul inspectoratului;
f) prevede dinstinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual, în bugetul propriu, sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, cât şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catrastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
i) analizează, semestrial şi ori de căte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acestuia;
j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
k) îndeplineşte ori ce alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.


1.2.3. OBLIGAŢIILE PRIMARULUI
Art. 17. Primarul are următoarele obligaţii principal:
a) asigură elaborarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;
e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;
l) informează de îndată prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de trei zile lucrătoare complectează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
m) analizează anual dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, comform normelor în vigoare;
n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi punerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;
o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.


1.2.4. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI, CONDUCĂTORULUI INSTITUŢIEI
Art. 18. Obligaţiile administratorul, conducătorului instituţiei sunt cele prezentate la art. 19 din Legea nr.307/2006. Administraorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de cât ori apar modificări şi să le aducă la cunoştiinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesante;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelerea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate de incendiu, prevăzute de lege şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza elibarării acestora; în cazul anulării avizelor sau a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;
d) să permită în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze, în nici un fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate metodele de intervenţie şi prim- ajutor , substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce le revin salariaţilor la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
i) să asigure constituirea, conform art. 12, alin.(2) din Legea nr. 307/2006 cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
l) să asigure utilizarea, verifiacarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului-ajutor;
o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii produselor sale, reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
p) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de trei zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.


1.2.5.OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR ŞI A SALARIAŢILOR PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 19. Conform art.21 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
1. Prin utilizator se înţelege, persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu ori ce titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public.
2. Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrastor, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau de importator;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
e) să aducă la cunoştiinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.
Art. 20. Fiecare salariat are, la locul de muncă următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştiinţă, sub orice formă, de administrator sau conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi a celor date de administrator sau conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau situaţie stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu atribuţii în domeniul împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate, toate datele şi informaţiile de care are cunoştiinţă, referitoare la producerea incendiilor.

 

1.2.5. OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 21. Cetăţenii au următoarele obligaţii principale:
a) să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa bunurile şi mediul; orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii, primarul, poliţia, patronul (conducătorul unităţii), după caz şi să ia măsuri după posibilităţile sale pentru limitarea şi stingerea incendiului;
b) în cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi culturi agricole , persoanele fizice şi juridice aflate în apropriere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun fără a fi solicitate;
c) persoanele fizice care deţine orice titlu, terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice, au obligaţia de a permite accesul pompierilor şi persoanelor care acordă ajutor şi utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, stingere şi limitare a efectelor incendiilor;
d) să accepte şi alte măsuri stabilite de conducătorul intervenţiei ( degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată, după caz) pentru limitarea propagării incendiilor şi evitarea producerii unui dezastru;
e) să întreţină şi să folosească în scopul pentru care au fost realizate mijloacele şi dotările pentru apărarea împotriva incendiilor.


1.2.6. ACTIVITATEA DE INFORMARE, INSTRUIRE ŞI EDUCARE PREVENTIVĂ ANTIINCENDIU
Art. 22. Conducătorii instituţiilor vor stabili prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unităţile lor şi le vor aduce la cunoştiinţa salariaţilor. Pentru aceste vor elabora instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor stabilind sarcinile ce revin salariaţilor pentru fiecare loc de muncă.
Art. 23. Persoanele încadrate în muncă li se va face un instructaj pe baza unei tematici eleborate de către conducerea locului de muncă şi care se va consemna în fişele individuale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Art. 24. În fiecare unitate se va întocmi un program de instruire anual sau semestrial, care va cuprinde întregul personal. Tematica de instruire trebuie să fie diferenţiată atât în raport cu atribuţiile de serviciu, profesie şi nivel de pregătire cât şi durată şi frecvenţă a instruirii, asigurându-se în funcţie de complexitatea şi vulnerabilitatea locurilor de muncă, cuprinderea tuturor problemelor de prevenire şi stingere a incendiilor pe care trebuie să le cunoască personalul respectiv.
Art. 25. Birourile de P.S.I. vor fi dotate cu mijloace necesare activităţii de informare, instruire şi educare preventivă antiincendiu:
- mijloace vizuale: afişe, panouri, pliante, broşuri, inscripţii, indicatoare;
- mijloace audio-vizuale: filme, video, staţii de radioamplificare şi radioficare;
- alte mijloace: instructaje, expuneri, conferinţe, etc.
Art. 26. În locurile unde există pericol de incendiu sau explozie este obligatorie utilizarea indicatoarelor de securitate, comform STAS 297/2 şi ISO 9002.
Art. 27. În planurile de intervenţie în caz de incendiu se vor stabili, de asemenea, măsurile specifice activităţii de informare, instruire şi educare preventivă antiincendiu.
Art. 28. Amenajarea unui fişier în faţa sediului primăriei şi serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, precum şi actualizarea permanentă a acestuia, prin grija primarului şi a şefului S.V.S.U.
Art. 29. Se vor inscripţiona şi afişa vizibil în toate locurile publice (sediul primăriei şi a altor instituţii publice, şcoli, grădiniţe, spaţii comeciale, pieţe, târguri, oboare etc.) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor privind fumatul, focul deschis, jocul copiilor cu focul, exploatarea sobelor, a coşurilor de fum şi instalaţiilor electrice, numărul de telefon al pompierilor în caz de incendiu, etc. (indicatoare de interzicere, avertizare sau informare, după caz.)
Art. 30. Prin grija Consiliului Local se vor realiza şi distribui materiale de informare publică şi educaţie preventivă antiincendiu (culegere de acte normative privind p.s.i, registre de control la gospodăriile cetăţeneşti, formulare şi documente pentru SVSU., reviste, pliante, foi volante, etc.)
Art. 31. Prin grija Consiliului Local se vor organiza întâlniri şi activităţi în şcoli şi grădiniţe pentru educarea antiincendiu a preşcolarilor şi şcolarilor, precum şi pentru susţinerea activităţii cercului de elevi şi cadeţi „Prietenii pompierilor".
Art. 32. Prin grija Consiliului Local se va asigura realizarea de abonamente la revista „Pompierii Români", câte unul la primărie, la fiecare şcoală sau o altă instituţie publică de sub autoritatea primăriei şi tot câte un abonament pentru fiecare echipă de intervenţie, salvare şi prim ajutor constituită.


1.3. INVESTIGAREA CONTEXTULUI PRODUCERII INCENDIILOR
1.3.1. Anunţarea producerii incendiilor în mediul rural
Art. 33. În localizarea şi lichidarea rapidă şi fără pierderi a incendiilor, un rol deosebit îl are anunţarea operativă a acestora, în primul rând serviciul profesionist de pompieri şi în al doilea rând serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor depinde nemijlocit de cunoaşterea de către toţi cetăţenii a modului de anunţare a incendiului.
Art. 34. Anunţarea se poate face prin telefon, clopot, toacă, sirenă sau chiar verbal de către o persoană care a observat incendiul, în situaţia în care mijloacele menţionate nu pot fi folosite. Persoana va alerta în cel mai scurt timp pompierii civili din localitate, primarul, poliţia, pompierii militari sau concetăţenii din imediata apropriere, după caz şi va lua măsuri după posibilităţile sale pentru limitarea şi stingerea incendiului.
Art. 35. Pentru anunţarea incendiilor se vor instala mijloace de semnalizare acustică sau optică, în localităţi asigurându-se posibilităţi de anunţare în cel mai scurt timp a celei mai apropriate unităţi militare de pompieri, a conducerii primăriei şi a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art. 36. Personalul încadrat în muncă ca fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi semnalizare în caz de incendiu, precum codul de semnale stabilite şi modul în care se desfăşoară operaţiunile de alarmare.
Art. 37. Ofiţerul de serviciu din primărie, va avea atribuţiuni precise pe linia prevenirii incendiilor şi va fi instruit şi verificat asupra modului în care cunoaşte şi îşi îndeplineşte această obligaţie de serviciu.
Art. 38. În zonele împădurite şi la suprafeţele cultivate cu păioase şi grosiere se vor instala puncte de observare dotate cu binoclu şi mijloace de comunicare (telefoane) în vederea anunţării operative a evenimentului.
Art. 39. Observarea incendiului se realizează de către:
a) pompierii operativi din posturile fixe;
b) personalul muncitor de la locul de muncă;
c) pompierii cu activitate obştească din echipele de prevenire şi stingere a incendiilor sau cetăţeni ai localităţii şi trecători;
d) personalul special destinat pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor din obiective şi localităţi;
e) personalul de pază;,
f) instalaţii de detectare şi semnalizare, după caz.
Art. 40. Toate aceste categorii de personal vor fi instruite asupra atribuţiilor cele revin în acest scop, pe timpul serviciului şi anunţarea a incendiilor (inclusiv prin exerciţii practice).
Art. 41. La anunţarea incendiului se vor comunica obligatoriu următoarele:
a) denumirea obiectivului incendiat;
b) ce arde (felul materialelor, obiectivelor);
c) locul izbucnirii incendiului;
d) adresa exată (pompierii militari vor fi întâmpinaţi pentru dirijare);
e) cine anunţă incendiul, numele şi prenumele, funcţia şi numărul de telefon de la care face anunţarea;
f) anunţatea pompierilor militari se va face prin numărul de apel netaxabil 112.
Art. 42. Comunicarea incendiilor se va face la I.S.U. „CRIŞANA" al judeţului Bihor de către conducerile obiectivelor sau primăriilor şi pentru evenimentele la care nu au participat la stinigere pompierii militari, acestea fiind lichidate cu forţe proprii.


1.3.2. INVESTIGAREA PRODUCERII INCENDIILOR
Art. 43. Persoanele fizice şi persoanele juridice, autorităţile locale au obligaţia să stabilească cauzele de incendiu în situaţia când nu participă la intervenţie pompierii militari.
Art. 44. În scopul celor arătate mai sus se vor stabili:
a) identificarea elementelor caracteristice ale incendiului produs în funcţie de zona cea mai intensă de ardere, manifestarea sursei de iniţiere, materialele combustibile prezente la locul focarului şi împrejurări favorizante;
b) stabilirea cauzelor probabile ale producerii incendiului se va efectua prin eliminarea ipotezelor nesusţinute de argumente tehnice şi corelarea elementelor caracteristice ale incendiului cu împrejurările favorizante;
c) concluziile privind incendiul se stabilesc prin evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către personalul cu responsabilităţi de p.s.i. şi a celui de a realiza intervenţia de stingere;
d) condiţii specifice care ar fi putut constitui cauza incendiului sunt : prezenţa oamenilor care ar fi putut da foc din neglijenţă sau intenţionat, prezenţa copiilor şi jocul lor cu focul, existenţa unor aparate electrice sub tensiune, posobilitatea manipulării şi/sau utilizării neglijente a unor lichide combustibile sau gaze inflamabile, prezenţa unor substanţe predispuse la autoaprindere şi altele;
e) condiţii specifice favorizante izbucnirii incendiului care ar fi putut provoca iniţierea acestuia: trăsnet, scântei sub diferite forme din apropriere, efectul razelor solare, etc.;
f) stabilirea unor măsuri pentru prevenirea unui eveniment similar în viitor, prin abordarea tuturor încălcărilor normelor specifice de p.s.i. în corelaţie cu cauza izbucnirii incendiului;
g) condiţiile exterioare locului de izbucnire a incendiului care ar fi putut prrovoca aprinderea iniţială: trăsnet, scânteie din apropriere, efectul razelor solare, alte cauze.
Art. 45. Concluziile desprinse vor fi completate cu noi date rezultate din audiarea martorilor aflaţi la locul intervenţiei.
Art. 46. După completarea documentului, acesta se va înainta în termen de 3 zile lucrătoare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA" al judeţului Bihor.


1.4. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 47. Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităţilor administrativ-teritoriale este serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art. 48. Constituirea, organizarea, funcţionarea şi structura serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se stabileşte în conformitate cu prevederile „Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă".
Art. 49. Cadrul tehnic P.S.I. sau persoana cu atribuţii de îndrumare, control şi de constare a încălcării legii în domemiul prevenirii şi stingerii incendiilor aptă şi atestată, de la nivelul unităţii administartiv-teritoriale se desemnează de consiliul local la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului.
Art. 50. Primarul va nominaliza persoane din rândul cetăţenilor, care se constituie în grupe şi vor efectua pe bază de contract de voluntariat, activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor, cum sunt:
a) atenţionarea cetăţenilor asupra măsurilor de prevenire specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;
b) supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele.
Art. 51. Actele de autoritate specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale, se referă la :
a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă;
b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială;
c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
d) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
e) raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
f) măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
g) documente privind serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă: hotărâre de înfiinţare, regulament de organizare şi funcţionare, dispoziţie de numire a şefului serviciului;
h) dispoziţie de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.
i) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
j) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
k) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
l) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării/amenajărilor, în cazul anulării avizului/ autorizaţiei de securitate la incendiu;
m) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
n) convenţii/ contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antepriză;
o) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare şi secetoase.
Art. 52. Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor, trebuie să cuprindă cel puţin:
a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale în partea ce revine instituţiei;
b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1474/2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
e) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
f) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
g) registru pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul ;
h) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
i) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care sau încheiat contracte de închiriere convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
j) planuri de protecţie împotriva incendiilor;
k) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorul construcţiei;
l) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
m) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
n) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
o) graficele de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
p) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
q) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
Art. 53. Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:
a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;
b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.
Art. 54. Activităţile de prevenire desfăşurate, se finalizează prin întocmirea unor note de constatare în care se menţionează de regulă:
a) locul unde s-a desfăşurat activitatea;
b) aspecte constatate;
c) măsuri luate.
At. 55. Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice se face de către membrii ai serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă sau de alte persoane desemnate de primar şi are în vedere următoarele:
a) supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;
b) asigurarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;
c) interzicarea accesului cu materiale şi substanţe periculoase;
d) evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;
e) menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau alte dezastre;
f) verificarea asigurării mijloacelor de stingere şi a stării de funcţionare a celorlate dotări de prevenire şi stingere a incendiilor;
g) anunţarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat;
h) efectuarea primei intervenţii şi coordonarea activităţii forţelor şi mijloacelor participante la acestea.
Art. 56. Organizarea activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale presupune:
a) organizarea activităţii de instruire a salariaţilor din primărie, ai instituţiilor şi agenţilor ecoconomici din subordinea consiliului local conform prevederilor OMAI nr.712/2005 modificat şi completat cu Ordinul 786/2005 privind instruirea personalului pentru situaţii de urgenţă;
b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunoştiinţa locuitorilor actele normative, reglementările specifice şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 57. Tematica orientativă anuală se structurează pe următoarele probleme:
a) obligaţii răspunderi şi sarcini care revin cetăţenilor din actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
b) cauzele, regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice gospodăriilor populaţiei sau ansamblurilor de locuit în comun;
c) supravegherea şi educarea copiilor pentru a nu fi implicaţi în producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;
d) apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole şi fondului forestier;
e) analiza unor incendii înregistrate în alte localităţi şi cunoscute din materialele publicate de mass-media.
Art. 58. Aducerea la cunoştiinţa cetăţenilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală se realizează prin:
a) materiale tipărite şi afişate la sediul primăriei şi în alte locuri frecventate de locuitori;
b) prezentarea lor în cadrul unor adunări locale.

 

1.4.1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA AGENŢII ECONOMICI ŞI INSTITUŢII
Art. 59. Operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor dacă îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:
a) deţin sau desfăsoară activitatea în :
1. clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A/B), încadrate conform reglementărilor tehnice specifice, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;
2. clădirile pentru comerţ cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1000 mp;
3. structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul : hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanţă, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice şi altele similare, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;
4. clădirile şi spaţiile amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu peste 100 de paturi;
5. teatre, cu peste 200 de locuri;
6. săli de sport, săli de spectacol, clădiri pentru activităţi sportive cu peste 600 de locuri;
b) desfăşoară activităţi în construcţii şi instalaţii cu risc mediu şi mare de incendiu, definit conform reglementărilor tehnice specifice şi au peste 50 de angajaţi.
Au obligaţia să angazeje cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării incendiilor:
-consiliile locale ale oraşelor/comunelor cu peste 5000 de locuitori.
Operatorii economici şi consiliile locale care nu se încadrează în criteriile prevăzute mai sus au obligaţia să desemneze, în condiţiile legii, persoane care să îndeplinească prin cumul atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor ori să încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.
Art. 60. Preîntâmpinarea situaţiilor generatoare de incendii în cadrul agenţilor economici şi instituţiilor se realizează prin:
a) organizarea controlului de prevenire;
b) efectuarea conform reglementărilor tehnice de exploatare, a lucrărilor de întreţinere şi verificare la instalaţiile pe locurile de muncă;
c) executarea la termenele scadente a încercărilor şi testelor prevăzute de reglemntările în vigoare.
Art. 61. Controlul respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se efectuează de :
a) structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor constituite (desemnate) în cadrul agentului economic sau instituţiei pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic);
b) şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz;
c) serviciile profesioniste de pompieri;
d) patroni.
Art. 62.(1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art.( 61) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:
a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;
b) constatările rezultate din teren şi documente;
c) propunerile de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii
(2) Periodic se efectuează un control de verificare privind respectarea obligaţiilor contractuale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi a normelor specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfăşoară activităţi în construcţiile şi instalaţiile din patrimoniul agentului economic sau al instituţiei. Concluziile rezultate se analizează şi se iau în vedere la încheierea unor contracte viitoare.
Art. 63. Controlul efectuat de persoanele prevăzute la art. 61 , litera (b) trebuie să aibe în vedere:
a) existenţa integritatea şi funcţionalitatea mijloacelor tehnice P.S.I. din dotare;
b) respectarea cantităţilor şi naturii materialelor combustibile folosite;
c) asigurarea intervenţiei în caz de incendiu;
d) înlăturarea surselor posibile de iniţiere a focului.
Art. 64. Decizile luate pe baza constatărilor din controale se aduc la cunoştiiţă prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.
Art. 65. Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă (noaptea, în zilele nelucrătoare, sărbătorile legale sau alte situaţii) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor se face în funcţie de posibilităţile concrete, urmându-se asigurarea:
a) verificări periodice a construcţiilor, instalaţiilor sau a amenajărilor aflate în patrimoniu;
b) supraveghearea centralelor automate de semnalizare a incendiilor;
c) posibilităţilor de anunţare a incendiului la forţele specializate de intervenţie;
d) realizarea primei intervenţii şi după caz punerii în funcţiune a instalaţiilor sau a sistemelor care nu intră automat în funcţiune datorită unor defecţiuni;
e) accesul forţelor de intervenţie în situaţii de urgenţă.


CAPITOLUL II
SERVICIILE DE URGENŢĂ VOLUNTARE ŞI PRIVATE

2.1.PREVEDERI GENERALE
Art. 66. (1) Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice sau private.
(2) Consiliul local are obligaţia să constituie serviciul de urgenţă voluntar, iar operatorii economici şi instituţiile care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit prevederilor legale în vigoare (cap.IV. din O.M.I.R.A. nr. 307/2006), prin Hotărâre a Consiliului Local.


2.2. ORGANIZAREA ÎNCADRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Art. 67. (1) Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele apaţinând serviciilor de urgenţă profesioniste organizate cu personal angajat şi sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de competenţă stabilite cu avizul inspectoratului.
(2) Serviciile de urgenţă voluntare au în structură compartiment de specialişti pentru prevenirea incendiilor care pot fi şi cadre tehnice specializate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, după caz ateliere de reparaţii şi de întreţinere.
(3) Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin Ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(4) Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfinţarea unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se face numai cu avizul inspectoratului.
Art. 68. Organigrama şi regulamentul de funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Mădăras sunt reglementate prin Hotărârea consiliului local nr. 39/23.04.2008.
Art. 69. Primarul va lua măsuri pentru amenajarea surselor naturale sau artificiale de apă în vederea asigurării alimentării cu apă şi a creării unei rezerve de apă de incendiu.
Art. 70. Se vor lua măsuri pentru amenajarea de rampe pentru alimentarea autospecialelor de intervenţie ţinându-se cont de următoarele aspecte:
a) rampa să fie amenajată pe un teren solid iar difirenţa de nivel faţă de drumul public nu va fi mai mare de 6 m;
b) adâncimea minimă a apei la locul ales să fie de cel puţin 50 cm. pentru acoperirea sorbului;
c) fundul apei să fie pietros;
d) rampa să fie la cel puţin 2 m de marginea albiei râului ori malului în plan orizontal.
Art. 71. Acolo unde nu sunt posibilităţi naturale primarul va amenja surse artificiale care constau în puţuri forate şi bazine pentru rezerve cu apă.
Art. 72. La agenţii economici unde există instalaţii de stingere exterioare sau interioare factorii de conducere vor asigura întreţinerea şi buna funcţionare a acestora la debitele şi presiunile necesare pentru stingerea incendiilor. De asemenea vor asigura şi dotarea corespunzătoare cu accesorii de intervenţii în caz de incendiu.
Art. 73. Pentru întreţinerea în bune condiţii a rurselor de apă, instalaţiilor de stingere la fiecare localitate, agent economic sau instituţie publică se numesc de către factorii de conducere persoane care le verifică, menţin şi repară conform unor grafice dinainte stabilite.
Art. 74. Se va asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă (staţie, rampe, rezervoare, instalaţii de stingere a incendiilor). Locul acestora va fi marcat conform STAS.
Art. 75. În timpul iernii, la punctele de alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri, bazine descoperite, se vor amenaja copci. Ele vor fi verificate periodic şi menţinute în stare corespunzătoare.
Art. 76. Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor care se păstrează în rezervoare, castele de apă, cât şi instalaţii, utilaje, mijloace şi materiale pentru stingerea incendiilor nu vor fi utilizate în alte scopuri.
Art. 77. Pompele şi hidrofoarele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor precum şi agregatele de acţionare (electromotoare, motoare cu ardere internă etc.) vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare, având asigurate alimentarea continuă cu energie şi carburanţi cât şi protejate pe timp de iarnă.
Art. 78. Se vor întocmi instrucţiuni şi scheme cu privire la modul de funcţionare, utilizare a instalaţiilor şi a materialelor de stingere a incendiilor.
Art. 79. Accesul la hidranţi nu fa vi blocat cu materiale sau autovehicule. Lângă hidranţii stradali se va vopsi cu alb, spaţiul de amplasare a autospecialelor de intervenţie la incendiu şi interdicţia opririi autovehiculelor în acest loc.
Art. 80. Pentru anunţarea incendiilor pe întreg teritoriul localităţii, agenţilor economici sau ai instituţiilor se vor instala mijloace de semnalizare (acustică şi optică) care să asigure mobilizarea personalului şi formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor în caz de incendiu.
Art. 81. Pentru anunţarea şi alarmarea incendiilor la forţele de cooperare se vor amplasa telefoane şi instalaţii de semnalizare la sediul formaţiei de intervenţie.
Art. 82. Ca tip de dezastre din categoria celor cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător, provocate de accidente, indendiul în masă este definit ca incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative asupra desfăşurării normale a activităţii social economice, precum şi asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat, numai prin intervenţia serviciilor de pompieri constituite conform legii.
Art. 83. Parametri principali şi nivelurile de gravitatre avute în vedere la declanşarea urgenţei publice de incendiu în masă într-un concept popular, factorii luaţi în considerare sunt următorii:
1. consecinţe produse sau iminente;
a) persoane decedate - 20;
b) persoane traumatizate - 200;
c) persoane periclitate -1 000;
d) animale moarte - 50 capete; animale ameninţate - 500 capete;
e) locuinţe individuale sau apartamente distruse - 100, ameninţate - 500;
f) suprafaţă cvatral de locuinţe afectate mai mare de 5 km²;
g) suprafaţă cvatral de locuinţe ameninţată - 50 m²;
h) suprafaţă fond forestier afectată - 100 ha;
i) suprafaţă fond forestier ameninţată - 100 ha sau front continuu de propagare a flăcării - 2 km;
j) suprafaţă culturi afectată - 200 ha;
k) suprafaţă culturi ameninţată - 200 ha sau front continuu de propagare a flăcării - 4 km;
2. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrări ridicate de substanţe sau materiale combustibile periculoase;
3. Forţe de intervenţie concentrate - 200 persoane din care cel puţin jumătate.
Art. 84. Conducerea tuturor operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă publică de incendii în masă se realizează de către autorităţile legal investite şi care au atribuţii şi responsabilităţi privind concepţia, planificarea, organizarea şi controlul în domeniu, respectiv primarii şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi instituţiilor.
Art. 85. Conducerea operativă a acţiunilor de intervenţie nemijlocită pentru stingerea incendiilor în masă se realizează de către comandantul brigăzii în a cărei zonă de competenţă s-a produs evenimentul sau de către comandantul forţelor de intervenţie profesioniste.
Art. 86. Situaţia creată din momentul luării la cunoştiinţă despre existenţa unui incendiu, până la terminarea acţiunii de intervenţie trebuie să constituie pentru toate forţele prevăzute în planurile de apărare, situaţia de urgenţă publică , persoanele autorizate să declare şi să instituie situaţiile de urgenţă fiind primarul localităţii sau patronul, în raport cu locul, limitele şi prognozele în evoluţia evenimentului.
Art. 87. Intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor în masă se asigură cu forţe specializate, complementare şi auxiliare astfel:
a) forţele speciale se constituie din marile unităţi şi subunităţi de pompieri militari, serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă constituite de instituţii şi agenţi economici;
b) forţele complementare se organizează din timp la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale de specialitate, în raport cu nevoile stabilite prin scenariile din planurile de apărare şi se constituie din jandarmerie, poliţie, mari unităţi şi sub unităţi din structura M.Ap.N. , formaţiuni de protecţie civilă, corpul gardienilor publici, unităţi sanitare şi alte formaţiuni de pază a pesoanelor şi bunurilor;
c) forţele auxiliare se pot constitui din timp, din rândul populaţiei a salariaţilor, agenţilor economici şi instituţiilor din zonele periclitate şi acţioneată în funcţie de sarcinile stabilite prin planurile de apărare.


CAPITOLUL III

SISTEME ŞI SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

Art. 88. Sistemele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, trebui să asigure obţinerea apei din surse naturale, colectarea şi transportul acesteia în cantităţi suficiente la locul incendiului.
Art. 89. Sistemele de alimentare cu apă trebuie să asigure cerinţele de debit pe toată durata incendiului, indiferent de locul sau timpul când ar izbucni.
Art. 90. Pot fi realizate următoarele sisteme de alimentare cu apă:
a) alimentare cu apă direct din surse naturale (râuri, iazuri, lacuri, etc.);
b) alimentarea cu apă direct din bazine, rezervoare sau fântâni;
c) alimentarea centrală cu apă.
Art. 91. Pentru primele două sisteme, este necesar asigurarea accesului la sursele de apă pe perioada întregului an calendaristic, a pompelor de incendiu, motopompelor sau autospecialelor pentru stins incendii.
Art. 92. În cazul alimentării centrale, apa este transportată la locul incendiului prin conducte fixe, prin racordarea furtunurilor direct la gurile de incendiu ale reţelelor sau prin intermediul pompelor manuale, motopompelor sau autospecialelor de stins incendii.
Art. 93. Sistemele centrale de alimentare cu apă, pot cuprinde următoarele elemente:
a) construcţii de captare cu ajutorul cărora se obţine apa din sursele naturale;
b) staţii de pompare;
c) instalaţii pentru colectarea calităţii apei (decantare, filtrare, staţii de dedurizare, etc.)
d) construcţii pentru înmagazinarea apei;
e) conducte de aducţiune;
f) reţea de distribuţie.
Art. 94. Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă trebuie urmărită de personalul special pregătit în acest sens, pe baza instrucţiunilor date de proiectant şi a prevederilor normative în vigoare.
Art. 95. Pentru instalaţiile din cadrul construcţiilor de captare a apei, staţii de pompare, construcţii de înmagazinare a apei, se vor afişa instrucţiuni de exploatare şi marcare a punctelor de comndă şi control.
Art. 96. Reţelele de distribuţie a apei pot fi de tipul ramificat, ramificat cu distribuţie inelară şi inelar.
Sistemul ramificat este indicat numai pentru localităţi mici, fiecare punct fiind alimentat numai dintr-o singură parte;
Sistemul inelar permite alimentarea fiecărui punct din două sau mai multe direcţii şi este cel mai indicat sistem pentru centre de mare consum de apă;
Reţeaua de distribuţie va fi compusă din conducte principale (artere), care transportă apa până la punctele de branşament, diametrul lor fiind mai mare de 250 mm. şi din conducte de serviciu cu diametrul cuprins între 80-200 mm;
Debitul conductelor şi arterelor, în funcţie de diametrul şi de viteza uzuală de circulaţie, sunt prezentate în tabelul de mai jos:


Felul
conductei Diametru
mm. Viteza
Normală
a apei
m/s Debitul
Normal l/min. Viteza
Maximă economică
m / s Debitul
Economic

l/min. Observaţii
Conducte 80
100
150
200 0,60
0,75
0,85
0,90 180
360
900
1700 1
1,2
1,37
1,44 300
600
1400
2700 Nunărul de maşini de incendiu care se pot alimenta de la fiecare conductă sau arteră se stabileşte în funcţie de debit. Se consideră pentru fieacre maşină un debit de 600-800 l/min.
Artere 250
300
400
500
600
650
700
800
900
1
1,1
1,25
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
1,9
3000
4000
10000
17000
27000
32000
38000
53000
74000
1,6
1,76
2
2,4
2,56
2,7
2,7
2,9
3
4800
6400
16000
27000
43000
51000


118000

 


Art. 97. Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, trebui să asigure:
a) un debit de 5 - 100 l/s, comform STAS 1343/1, în funcţie de numărul de niveluri ale clădirilor, precum şi de numărul de incendii simultane;
b) localităţile (satele) cu peste 1500 de locuitori, trebuie să aibe reţele exterioare cu hidranţi de incendiu, cele sub 1500 locuitori pot realiza alimentarea cu apă pentru incendii din bazine sau rezervoare, precum şi din râuri, lacuri, iazuri sau fântâni, dacă sunt amenajate pentru accesul autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor;
c) la centrele populate cu mai puţin de 250 locuitori (cătune), nu este obligatorie alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
La realizarea alimentărilor cu apă potabilă a unei localităţi (sat) este obligatorie prevederea instalaţiei exterioare de stins incendii, indiferent de numărul de locuitori.
Prevederea hidranţilor exteriori este obligatorie şi pentru localităţile în care există reţea de alimentare cu apă şi la care hidranţii nu au fost prevăzuţi în momentul execuţiei investiţiei, dacă reţeaua de apă asigură debitul pentru incendiu.
Art. 98. Dăcă reţele de hidranţi exteriori asigură presiunea şi debitul de calcul pentru stingere, acestea se dotează cu accesoriile pentru trecerea apei şi se asigură personalul de intervenţie necesar, în funcţie de scenariul de siguranţă prevăzut în proiect.
La reţelele la

Înapoi